Logo 1826 fotoštúdio

Ochrana osobných údajov

 
Logo 1826 fotoštúdio

Ochrana osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon

o ochrane osobných údajov”)

Vaše osobné údaje spracúvame ako Prevádzkovateľ, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje
spracúvané, za akým účelom, ako dlho, a v niektorých prípadoch poverujeme
sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú.
Prevádzkovateľ webstránky 1826 PHOTOSTUDIO – GG STORE s.r.o., so sídlom šoltesovej 4,
PREŠOV IČO: 52725308, DIČ: 2121111971telefón 0903991988, email:info@1826photostudio.sk
Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracúvania Vašich osobných údajov obrátiť s
nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 00421918673494 alebo e-mailom na
info@1826photostudio.sk
Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Údaje, ktoré nám sami zveríte, spracúvame z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto
účelov):
 Poskytovanie služieb prenájmu oblečenia, prístup do e-shopu
 Prevádzkovateľa a plnenenie Nájomnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba: na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: e-mail,
meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.
 Vedenie účtovníctva: Ak ste naším zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje)
nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a
evidenciu daňových dokladov.
 Marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje, konkrétne e-mailovú adresu,
krstné meno a priezvisko, využívame za účelom priameho marketingu a zasielanie
obchodných oznámení po Vašom vyjadrení súhlasu so zasielaním takýchto oznámení.
 Meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webu: Pri prechádzaní našich
webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z
ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a
prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem, lebo

veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie
reklamy budú spracované len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete
prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies
môžete na svojom počítači zakázať.

Doba spracúvania 

Vaše osobné údaje poskytnuté na marketingové účely uchovávame po dobu 7 rokov odo dňa
udelenia súhlasu, resp. do jeho odvolania. Osobné údaje, ktoré spracúvame na iné účely si
ponechávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania resp. po dobu plynutia
zákonných premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme
v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre
spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky.
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré
zodpovedajú stupňu technického rozvoja.
Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie
konkrétnych operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a
aplikácie sprostredkovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa
špecializujú.
Sú to títo sprostredkovatelia: Meta (Facebook, Instagram), WordPress, Google, účtovnícka
firma. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov,
pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri
výbere budeme na sprostredkovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na
zabezpečenie a kvalitu spracovania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené
výhradne na území EÚ.
Vaše práva v súvislosti so spracovaním a

ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto
práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@1826photostudio.sk
– Máte právo na informácie a prístup k údajom, ktoré sú plnené už touto informačnou
stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete
kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame
a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za
neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
– Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje
zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných
údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel
spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

– Právo na opravu, kedy máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte
ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
– Právo namietať, kedy máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Po uplatnení tohto
práva nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a
slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
– Právo na prenosnosť, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému,
budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám
informácie dodáme / pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
– Právo na vymazanie (byť zabudnutý), kedy vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich
systémov aj zo systémov všetkých čiastkových sprostredkovateľov a taktiež zo záloh. Na
zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní
zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu
stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú
viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi
radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť
a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a

obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste
náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame
Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-
mailov zaslaním žiadosti na info@1826photostudio.sk
Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracúvať Vaše
osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných
opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto
mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú
vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 01.03.2024.

Kde sídlime?

Prešovská 1, Sabinov (budova pošty)

Sme ONLINE
Napíšte nám

1826

Foto